Càlcul d’estructures metàl·liques i de formigó

Càlcul, plànols, taules i informes, tot segons els documents bàsics del CTE:

- DB-SE: Seguretat estructural.

- DB-SE-AE: Accions en l'edificació.

- DB-SE-C: Fonements.

- DB-SE-A: Acer.

- DB-SE-M: Fusta.

- DB-SI: Seguretat en cas d'incendi.

- EHE-08: Formigó estructural.

- Pel càlcul d'estructures metàl·liques, formigó, alumini o fusta utilitzem el software de càlcul CYPE INGENIEROS.

- Calculem qualsevol estructura d'acer o formigó en edificació industrial, comercial o residencial.