Disseny i projectes executius d’instal·lacions industrials, comercials i residencials

Realització de projectes executius d'instal·lacions tant industrials, comercials com domotiques o residencial vivenda, inclou:


- Memòria tecnica descriptiva de els diferents instal·lacions (aigua freda, aigua calenta sanitaria, contra incendis, aigües pluvials, aigües residuals, mitja tensió, baixa tensió, calefacció, climatització, Infraestructures Comunes de Telecomunicacions, control d'accessos, alarma anti-intrusió, domòtica, aerotèrmia, solar tèrmica i/o fotovoltaica, aire comprimit, etc...)
- Càlcul i taules de les diferents instal·lacions.
- Estat d'amidament i pressupost.
- Plànols de planta, seccions i detalls.
- Plec de condicions tècniques i administratives.
- Estudis de Seguretat i Salut.
- Coordinacions de Seguretat i Salut en el treball.
Project Mangement.
- Claus en mà.