Projectes de plans d’autoprotecció i plans d’emergència

- Establir el procediment per valorar tècnicament les capacitats de l'establiment o centre per assegurar les condicions d'autoprotecció davant de les situacions de risc previstes per causes internes o externes.


- Assegurar el manteniment de les condicions i sistemes d'autoprotecció, a través de processos sistemàtics per part de les activitats i centres de control periòdic per part de l'Administració, tant autonòmica com local.


- Regulació dels mecanismes per assegurar la detecció i la provisió dels mitjans necessaris per assegurar la detecció i resposta rapida i per evitar efectes de gran intensitat o impacte en la població.


- Establir els sistemes de coordinació entre activitats i els centres i els serveis públics que formen el sistema de la protecció civil, els efectes de la comunicació amb els sistemes exteriors de resposta i la creació de mecanismes eficaços d'informació durant situacions d'emergència.


En resum, regular les actuacions destinades a assegurar l'aplicació de mesures d'autoprotecció i/o emergència en les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat publica i també els centres i les instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d'aquest caràcter.