Projectes d’activitats (annex I,II,III)

Documentació necessària per el permís d'activitat/llicència mediambiental:

Per l'elaboració de la documentació del projecte pel permís d'activitat, MASDEU ENGINEER,S.L. portarà a terme els següents serveis:

Redacció del projecte tèncnic, que inclourà:

- Memòria tècnica descriptiva: Recopilació de dades de tipus tècnic, identificació de maquinària, béns d'equip, serveis i instal·lacions de les instal·lacions de producció i els seus impactes amb el medi ambient (aigües residuals, emissions a l'atmosfera, sorolls, vibracions, càrrega de foc ponderada, residus sòlids, etc...).

- Plànols i detalls.

- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

- Plec de condicions tècniques.

- Visats i Drets Col·legials.

Preparació de la documentació necessària per a la sol·licitud de comunicació de l'activitat segons la legislació vigent:

- Annex de documentació d'incendis, residus, emissions a l'atmosfera si n'hi ha, etc...

- Declaració responsable signada pel tècnic i el client.

- Certificació de final d'obra mediambiental i d'incendis visada pel Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.

- Visats i Drets Col·legials.

- Tramitació de l'expedient a l'Ajuntament corresponent.