Disseny i construcció de naus industrials i comercials

Realització de projectes de disseny i de construcció de naus industrials i comercials inclou:

1.PROJECTE BÀSIC:

El projecte bàsic constarà de tota la informació i solucions necessàries per definir l'obra i de base per la posterior preparació de la documentació per sol·licitar els permisos corresponents.

En particular es portaran a cap els següents treballs:

- Anàlisis de les característiques del solar/ emplaçament.

- Estudi de les solucions bàsiques d'enginyeria pel moviment de terres, estructura tancaments, etc...

- Estimació de costos i planificació dels terminis de realització.

1.2 Anàlisis de les carectarístiques del solar/emplaçament:

Comprèn, en la mesura necessària en funció dels treballs previs i les dades ja disponibles:

1.3 Anàlisis dels paràmetres urbanístics:

- Coeficient d'edificabilitat.

- Grau d'ocupació del solar.

- Alçades reguladores.

- Altres condicions urbanístiques.

1.4 Aixecament del topogràfic del solar ( si aquest no està encara disponible):

Masdeu Engineer,S.L. establirà els requisits necessaris per l'aixecament topogràfic, precisant:

- Les zones objecte de l'aixecament i els continguts (xarxes, vallats, aparcaments, canalitzacions, etc...)

- L'escala de l'aixecament.

- Les dates de la seva realització.

1.5 Estudi geotècnic (si aquest no està encara disponible):

- Definició de la campanya de reconeixements (naturalesa i nombre de sondeigs, assaigs de penetració, assaigs de laboratori, etc...)

- Informació als geòlegs de les càrregues de la Propietat del geotècnic.

- Anàlisis dels resultats.

1.6 Examen de les condicions de viabilitat:

 S'analitzarà com i a partir de quin origen s'efectuarà la distribució d'energia necessària.

- Aigua.

- Electricitat.

- Gas.

- Xarxa de telecomunicacions.

I les evacuacions:

- Aigües residuals.

- Aigües pluvials.

És contactaran les companyies de subministre i distribució d'energia, així com els servies tècnics i organismes públics vinculats.

1.7 Estudi bàsic d'Enginyeria:

Comprèn:

- Estudi i selecció del tipus d'estructura, així com un predimensionat de les mateixes i fonamentació superficial.

- Les necessitats d'energia elèctrica en Baixa Tensió.

- La definició de les fonts d'energia per calefacció.

- La definició de les instal·lacions de seguretat contra incendis (hidrants, BIES, polsadors, etc...).

1.8 Estimació de costos i terminis de realització:

Es prepararà:

- Una estimació dels costos necessaris per la realització dels treballs.

- Un diagrama de temps per apreciar de forma clara i concisa el desenvolupament del projecte i dels subministres i treballs en obra per fases.

1.9 Documentació per permisos:

Els documents per permisos tindran els dissenys, plànols, càlculs i descripcions necessaries per sol·licitar a les companyies de serveis i a l'Ajuntament el permís d'obres i activitat.

1.9.1 Documentació necessària pel permís d'obra a l'Ajuntament:

D'acord amb als treballs de la fase anterior, un cop aprovats pel client, Masdeu Engineer,S.L. preparà la documentació per la sol·licitud del permís d'obra necessari per la construcció de la nau industrial o comercial:

Projecte executiu d'obra, inclourà:

- Memòria descriptiva de construcció.

- Annex de càlcul de l'estructura, fonaments i tancaments i coberta en compliment de la Normativa vigent.

- Plec de condicions tècniques i administratives.

- Amidaments i pressupost.

- Plànols i detalls.

- Estudi de Seguretat i Salut. 

-  Visats i Drets Col·legials.

Assumeix de la Direcció Facultativa de l'obra:

- Control de qualitat.

- Visites setmanals d'obra.

- Complimentació del llibre de visites i d'ordres.

- Visats i Drets Col·legials.

- Certificacions d'obra als diferents industrials.

Assumeix de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'obra:

- Actes d'aprovació dels diferents Plans de Seguretat i Salut.

- Complimentació del Llibre d'Incidències.

- Sol·licitud d'informació de Prevenció de riscos als industrials.

- Visats i Drets Col·legials.

Certificació de final d'obra:

- Plànols As-Built de la finalització de l'obra.

- Certificat final d'obra visa pel Col·legi professional d'Enginyers Industrials.

- Documentació adjunta de certificats de provetes i assaigs.